date of moveCity Name
22:00Abadan
18:30Ahvaz
09:00 / 11:00 / 21:00 / 23:00Ahvaz
19:30Anzaly
16:30Ardabil
16:00Asaluyeh
 Astara
00:45 / 09:30 / 14:00 / 16:15Azadi-Karaj
20:00Babolsar
 Bandarabas
17:00 / 18:30Bandarabas
17:00Baneh
19:30Booshehr
16:00Chalus
20:15Dezfoul
15:30 / 17:00 / 19:00Gonbad-e Qabus
15:00 / 15:45 / 17:01 / 17:45Isfahan
 Kaseroun
21:30 / 22:30Kerman
20:30Kermanshah
11:00 / 22:45Khorramabad
21:15Langroud
18:00Mahshahr
16:00 / 17:00 / 17:30 / 18:45Mashhad
15:45 / 19:30Masjed Soleyman
16:00Minab
21:00Sanandaj
18:00Sary
23:00Shahriar-Karaj
16:30Shahrood
07:00 / 08:30 / 10:30 / 11:30 /13:00 / 16:30 / 20:15 / 22:15 / 23:00 / 23:50Shiraz
00:15 / 00:30 / 23:30 / 23:58South Arjantin
10:45 / 23:00South-Azadi
07:15 / 08:15 / 11:45 / 12:30 / 14:30South-Tehran
18:00Tabriz
18:00Tonekabon
15:30Urmia
16:15Zahedan