تقدیر نامه از وزیر محترم راه و ترابری

تقدیر نامه از رییس محترم مجلس شورای اسلامی

تقدیر نامه از استاندار محترم استان اصفهان

تقدیر نامه از وزیر محترم تعاون
افتخار کسب گواهینامه ایزو 9001