ضوابط حمل و نقل مسافر

قوانین خرید بلیط وارد کردن کد ملی معتبر مسافر الزامی است.
قوانین خرید بلیط ارائه کارت شناسایی در هنگام خرید بلیط و هم چنین انصراف از سفر الزامی است.
قوانین خرید بلیط در هنگام خرید شماره تلفن و ایمیل معتبر وارد نمایید.
قوانین خرید بلیط در هنگام خرید لطفا به مشخصات بلیط (مبدا ، مقصد و تاریخ و ساعت) توجه فرمایید
قوانین خرید بلیط حضور مسافرین محترم حداقل نیم ساعت قبل از حرکت در محل شرکت الزامی است.
قوانین خرید بلیط حمل توشه در داخل اتوبوس ممنوع است. حفظ اثاثیه دستی در داخل اتوبوس به عهده شخص مسافر است.
قوانین خرید بلیط مقدار بار معاف از کرایه 20 کیلو گرم (ساک و چمدان) می باشد و مازاد بر آن 2.5 درصد نرخ بلیط اخذ می گردد.
قوانین خرید بلیط با اعلام انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید و
در صورت انصراف کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس مبلغ 50% از کل کرایه مسترد میگردد.
قوانین خرید بلیط بستن کمربند ایمنی الزامی است.
قوانین خرید بلیط حفظ شئونات اسلامی الزامی است.
قوانین خرید بلیط لطفا مندرجات بلیط را کنترل نمایید.