شرکت مسافربری ایران پیما اصفهان

ضوابط حمل و نقل مسافر

ارائه کارت شناسایی در هنگام خرید بلیط و هم چنین انصراف از سفر الزامی است.
حضور مسافرین محترم حداقل نیم ساعت قبل از حرکت در محل شرکت الزامی است.
حمل توشه در داخل اتوبوس ممنوع است. حفظ اثاثیه دستی در داخل اتوبوس به عهده شخص مسافر است.
مقدار بار معاف از کرایه 20 کیلو گرم (ساک و چمدان) می باشد و مازاد بر آن 2.5 درصد نرخ بلیط اخذ می گردد.
با اعلام انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید و
در صورت انصراف کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس مبلغ 50% از کل کرایه مسترد میگردد.
بستن کمربند ایمنی الزامی است.
حفظ شئونات اسلامی الزامی است.
لطفا مندرجات بلیط را کنترل نمایید.