کاخ چهلستون

باغ چهلستون از جمله باغهای وسیعی است که در زمان شاه عباس اول صفوی در اصفهان احداث شده است . سپس در وسط این باغ عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اتاق های کوچک ساخته شد . با شروع سلطنت شاه عباس دوم عمارت مزبور توسعه یافت و ایوان و اتاق های شرقی بر آن افزوده گشت . وجه تسمیه چهلستون به دلیل تعدد ستون های این باغ است که در ایران تعدد و کثرت را با عدد چهل بیان می کردند اما چون تصادفا تعداد ستون های ایوان بیست عدد است جمعی از راه تفسیر گفته اند که این کاخ با انعکاس ستون ها در آب مفهوم چهلستون پیدا می کند. هریک از ستون های بیست گانه ایوان از یک تنه درخت چنار تشکیل شده که در زمان شاه عبـاس دوم با قشـر نازکـی از چـوب با تزئینات نقاشـی پوشانده شـده بود. استخر مقابل عمارت به طول 110 متـر و عرض 16 متر اکنون هم طراوت و زیبایی خاصی به این کاخ می بخشد. جهش آب از دهان چهار شیری که در چهار گوشه حوض مرمر میان ایوان قرار دارد نیز به صفای کاخ چهلستون می افزاید . در سالن مرکزی و اتاق های اطراف ایوان ، تعداد زیادی نقاشی دیواری کوچک ( مینیاتور ) در حالات مختلف بزم و شکار نمایان است . تمامی نقاشی ها و تزئینات دیواری متعلق به دوران صفویه است به جز تصاویرجنگ کرنال و جنگ چالدران درسالن اصلی که از الحاقات بعد از دوران صفوی می باشد . مجالس بزم و رزمی که در تالار اصلی کاخ چهلستون تصویر شده هر یک معرف فصلی از تاریخ ایران دردوران صفویه و پس از آن است.

  کاخ چهلستون